GDPR

Zpracování osobních údajů | WITKOWITZ ENVI

1. Informace o ochraně osobních údajů

Společnost WITKOWITZ ENVI a.s. (dále „ENVI“, „my“, „nás“, nebo „naše společnost“) je potěšena Vaší návštěvou našich webových stránek a mobilních aplikací (společně také označovaných jako „on-line aplikace“) a Vaším zájmem o naši firmu a výrobky.

 

2. ENVI respektuje Vaše soukromí

Velmi nám záleží na tom, abychom chránili Vaše soukromí během celého procesu zpracování osobních údajů a abychom chránili i Vaše obchodní data. Osobní údaje, které jsme získali při Vaší návštěvě našich on-line aplikací zpracováváme důvěrně a v souladu se zákonnými požadavky.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost dat jsou součástí naší firemní politiky.

 

3. Správce

Správcem Vašich osobních údajů je WITKOWITZ ENVI a.s.

Zde jsou naše kontaktní údaje:

Společnost VÍTKOVICE ENVI a.s.
Ruská 1142/30
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO 04528131
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová zn. B 10753, 
Předseda představenstva: JUDr. Vladimír Sitta

 

4. Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů

 

4.1. Zpracovávané kategorie osobních údajů

Jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:

  • komunikační údaje (např. jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, IP adresa)

4.2. Zásady

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, patří mezi ně např. jména, příjmení, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, obchodní kmenové údaje, účetní a platební údaje, které vyjadřují identitu osoby. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje (včetně IP adres) pouze v případě, že k tomu máme zákonný právní titul nebo pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním nebo používáním osobních údajů týkajících se dané věci, např. prostřednictvím registrace.

4.3. Účely zpracování a právní základy

My a námi pověření poskytovatelé služeb zpracují Vaše osobní údaje na následující účely:

4.3.1. Umožnění přístupu na tuto online aplikaci bez registrace (Právní základ: Oprávněný zájem z naší strany o přímý marketing, pokud je v souladu s ustanoveními zákona na ochranu osobních údajů a zákona o nekalé soutěži).

4.3.2. V odpovědi na otázky uživatelů v rámci kontaktního formuláře (Právní základ: Převážně oprávněný zájem o přímý marketing z naší strany a zvyšování našich produktů a služeb, pokud se tyto kroky provádějí v souladu s předpisy o ochraně údajů a předpisy o hospodářské soutěži, resp. smluvní výkon, resp. souhlas.)

4.3.3. Zjištění přerušení provozu a výpadků (právní titul: splnění našich právních závazků v rámci bezpečnosti dat a oprávněného zájmu vyřešit přerušení a výpadky a zajistit bezpečnost našich aplikací).

4.3.4. Vlastní propagaci a propagaci prostřednictvím třetích stran stejně jako k průzkumu trhu a analýze dosahu, v rozsahu povoleném zákonem nebo založené na souhlasu (právní tituly: souhlas/náš oprávněný zájem, pokud je v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů a hospodářské soutěže).

4.3.5. Odeslání e-mailového nebo SMS/MMS newsletteru se souhlasem příjemce (právní titul: souhlas).

4.3.6. Ochrana a obhajoba našich práv (právní titul: oprávněný zájem na ochraně a obhajobě našich práv).

4.4. Předání údajů jiným odpovědným subjektům

Vaše osobní údaje předávány dalším správcům pouze pokud je to potřebné pro plnění smlouvy, máme my nebo třetí strana oprávněný zájem na předání údajů nebo je k dispozici Váš souhlas s předáním. Podrobnosti k právním základům jsou uvedeny v části 4.3 Účely zpracování a právní základy. Třetí stranou mohou být i jiné společnosti skupiny Vítkovice nebo WITKOWITZ. Pokud jsou údaje předávány třetí straně na základě oprávněného zájmu, je tato skutečnost vysvětlena v těchto informacích o ochraně osobních údajů.

Kromě toho lze údaje předat jiným odpovědným subjektům, pokud jsme k tomu vázáni platnými právním předpisy nebo na základě vykonatelného úředního nebo soudního nařízení.

4.5. Předání údajů příjemcům mimo EHP

Osobní údaje můžeme předat také příjemcům, kteří mají sídlo mimo EHP v tzv. třetích zemích. V tomto případě před předáním údajů zajistíme, aby u příjemce existovala buď přiměřená úroveň ochrany osobních údajů (např. na základě rozhodnutí o přiměřenosti vydaném Evropskou komisí pro příslušnou zemi, nebo byla uzavřena dohoda o tzv. standardních smluvních doložkách EU mezi Evropskou unií a příjemcem), nebo pokud s takovýmto předáním vyjádříte souhlas.

4.6. Doba uložení; lhůty pro uchování

Vaše údaje ukládáme zásadně po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí naší online nabídky a s ní spojených služeb, resp. máme oprávněný zájem údaje dále ukládat (např. můžeme mít také po splnění smlouvy ještě oprávněný zájem na poštovním marketingu). Ve všech ostatních případech jsou Vaše osobní údaje odstraněny, s výjimkou údajů, které musíme dále uchovávat kvůli plnění právních povinností (např. jsme na základě lhůt pro uchování dokladů v souladu s daňovým a obchodním právem povinni předložit v určitém období úřadům dokumenty jako smlouvy a faktury). 

 

5. Používání cookies

V rámci poskytování naší online nabídky se mohou používat cookies a sledovací mechanismy. Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě online nabídky mohou ukládat na vašem koncovém zařízení. Při sledování se mohou používat různé technologie. Zpracováváme informace zejména v rámci pixelové technologie, resp. analýzy souboru protokolu. Čtení cookies nám umožňuje navrhnout naše on-line aplikace optimálně pro Vás a Vám umožňuje snadněji je používat.

5.1. Kategorie cookies

Rozlišujeme cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online nabídky a cookies a sledovací mechanismy, které nejsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online nabídky. Používání online nabídky je obecně možné bez cookies, které slouží jiným než technickým účelům. V této části se nachází přehled používaných cookies.

5.1.1. Technicky nezbytné cookies

Technicky nutnými cookies rozumíme cookies, bez kterých nelze zabezpečit technické poskytování online nabídky. Sem patří např. cookies, které ukládají data pro zabezpečení bezproblémového přehrávání video a audioobsahů.

Tyto cookies se po ukončení návštěvy smažou.

5.2. Správa cookies a sledovací mechanismy

V prohlížeči a/nebo v našich nastaveních soukromí můžete spravovat svoje cookies a nastavení sledovacích mechanismů:

Upozornění: Nastavení, která provedete, se vztahují vždy k příslušnému používanému prohlížeči

5.2.1. Deaktivace všech souborů cookie

Pokud si přejete zakázat všechny cookies, přejděte do nastavení ve svém prohlížeči a deaktivujte ukládání cookies. Upozorňujeme, že to může mít negativní vliv na funkce webové stránky.

5.2.2. Správa vašich nastavení ohledně cookies a sledovacích mechanismů, které nejsou technicky nutné

Pokud navštívíte naše internetové stránky, budete v hlavičce pro cookies dotázáni, zda nám udělíte svůj souhlas s používáním komfortních cookies. V našich nastaveních soukromí můžete již udělené souhlasy s účinností do budoucna odvolat nebo nám také svůj souhlas udělit později.

 

6. Google

6.1. Google maps

Tato stránka používá mapový servis Google Maps prostřednictvím API. Poskytovatelem je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro použití funkcí Google Maps je nezbytné uchovat Vaší IP adresu. Tato informace je většinou přenesena do serveru Google LLC v USA a tam také uložena. Provozovatel této stránky nemá žádný vliv na přenos těchto dat.

Využití Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné vyhledatelnosti míst uvedených na webových stránkách. To představuje převládající oprávněný zájem z naší strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o zacházení s údaji o uživateli naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

7. Plug-iny sociálních sítí

V naší online nabídce používáme plug-iny různých sociálních sítí; v této části je jednotlivě popíšeme.

Při použití plug-inů vytvoří Váš internetový prohlížeč přímé spojení se servery dané sociální sítě. Tak získá daný provozovatel informaci, že Váš internetový prohlížeč vyvolal určitou stránku naší online nabídky, i když u provozovatele nemáte uživatelský účet nebo nejste právě přihlášeni. Soubory protokolů (včetně IP adresy) odesílá Váš internetový prohlížeč přímo serveru daného provozovatele, kde se příp. ukládají. Provozovatel nebo jeho server může mít sídlo mimo EU nebo EHP (např. v USA).

Tyto plug-iny představují samostatná rozšíření provozovatelů sociálních sítí. Proto nemáme vliv na objem dat shromažďovaných a ukládaných prostřednictvím těchto plug-inů provozovateli sociálních sítí.

Účel a rozsah shromažďování, dalšího zpracování a používání dat sociálních sítí i práva s tím spojená a možnosti nastavení pro ochranu soukromí jsou uvedeny v informacích k ochraně osobních údajů dané sociální sítě.

Pokud nechcete, aby provozovatelé sociálních sítí získávali a příp. ukládali a dále zpracovávali údaje prostřednictvím této online nabídky, neměli byste tyto plug-iny používat.

7.1. Plug-iny sociálních sítí s řešením vyžadujícím dvě kliknutí od společnosti Heise

Řešením vyžadujícím dvě kliknutí (poskytnutým společností Heise Medien GmbH & Co. KG) Vás chráníme před tím, aby byla Vaše návštěva našich webových stránek standardně monitorována a vyhodnocována provozovateli sociálních sítí. Pokud vyvoláte stránku naší internetové prezence obsahující takové plug-iny, plug-iny jsou nejprve deaktivované. Aktivují se teprve kliknutím na připravené tlačítko.

​​​​​​​​​​​​​​7.2. Plug-iny pro sociální síť společnost Facebook

Facebook je provozován na www.facebook.com společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, a na www.facebook.de společností Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland („Facebook“). Přehled plug-inů pro sociální síť Facebook a jejich vzhled najdete zde: http://developers.facebook.com/plugins; informace k ochraně osobních údajů u společnosti Facebook najdete zde: http://www.facebook.com/policy.php.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​7.3. Plug-iny pro sociální síť společnost Twitter

Twitter provozuje společnost Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Přehled plug-inů pro sociální síť Twitter a jejich vzhled najdete zde: https://twitter.com/about/resources/buttons; informace k ochraně osobních údajů u společnosti Twitter najdete zde: https://twitter.com/privacy.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​7.4. Plug-iny pro sociální síť společnost Linkedln

Linkedln je provozován LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (“Twitter”). Přehled plug-inů pro sociální síť Linkedln a jejich vzhled najdete zde: https://developer.linkedin.com/plugins; informace o ochraně osobních údajů společnosti Linkedln naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

8. You Tube

Tato online nabídka používá video platformu YouTube provozovanou společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube je platforma umožňující přehrávání audio- a videosouborů.

Když vyvoláte určitou stránku naší nabídky, vytvoří integrovaný přehrávač YouTube Player spojení s You Tube, aby bylo možné přenést a přehrát audio- a videosoubory. Přitom se přenášejí data k YouTube jako odpovědnému subjektu. Nejsme odpovědní za zpracování těchto dat ze strany YouTube.

Další informace k rozsahu a účelu shromážděných dat, k dalšímu zpracování a používání dat ze strany YouTube, ke svým právům a volitelným možnostem ochrany osobních údajů najdete v informacích k ochraně osobních údajů společnosti YouTube.

 

9. Externí odkazy

Naše online nabídka může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – s námi nepropojených poskytovatelů. Po kliknutí na odkaz již nemáme vliv na shromažďování, zpracování a použití osobních údajů přenesených třetím stranám kliknutím na odkaz (jako např. IP adresa nebo URL stránky, na které se odkaz nachází), protože přirozeně nemáme kontrolu nad jednáním třetích stran. Za zpracování osobních údajů třetími stranami neneseme odpovědnost.

 

10. Bezpečnost

Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení aplikovatelných zákonů o ochraně osobních údajů. Provádíme všechna nezbytná technická a organizační opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany a pro ochranu námi spravovaných údajů především před riziky náhodného nebo neoprávněného zničení, manipulace, ztráty, modifikace nebo neoprávněného zveřejnění a neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.

 

11. Práva uživatelů

K uplatnění svých práv použijte prosím údaje v části Kontakt. Přitom zajistěte, abychom mohli jednoznačně identifikovat Vaši osobu.

​​​​​​​​​​​​​​11.1. Právo na informace a právo na přístup k informacím:

Máte právo získat od nás informace týkající se zpracování Vašich údajů. K tomu můžete uplatnit právo na přístup k osobním informacím, které o Vás zpracováváme.

​​​​​​​11.2. Právo na opravu a právo na výmaz:

Můžete od nás vyžadovat, abychom – pokud jsou splněny zákonné předpoklady – opravili nesprávné údaje k Vaší osobě nebo abychom Vaše údaje vymazali. To neplatí pro údaje nezbytné pro účely vyúčtování a účetnictví nebo pro údaje, na které se ze zákona vztahuje povinnost uchovávání. Pokud není přístup k takovým údajům potřeba, jejich zpracování se omezí (viz níže). Omezení zpracování: Můžete od nás vyžadovat, abychom omezili zpracování Vašich údajů – pokud jsou splněny zákonné předpoklady.

​​​​​​​​​​​​​​11.3. Námitka proti zpracování údajů:

Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany. Pak ukončíme zpracování Vašich údajů, ledaže můžeme – na základě zákonných norem – prokázat pádné a právem chráněné důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

​​​​​​​​​​​​​​11.3.1. Námitka proti přímému marketingu:

Kromě toho můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely („námitka proti zpracování údajů k marketingovým účelům“). Zohledněte prosím, že z organizačních důvodů může dojít ke kolidování Vašeho odvolání souhlasu s použitím Vašich údajů v rámci již probíhající kampaně.

​​​​​​​11.4. Námitka proti zpracování údajů u právního základu „oprávněný zájem“:

Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany, pokud se opírá o právním základem oprávněný zájem. Pak ukončíme zpracování Vašich údajů, ledaže můžeme – na základě zákonných norem – prokázat pádné a právem chráněné důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

​​​​​​​11.5. Odvolání souhlasu:

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli odvolat s budoucí účinností. Oprávněnost zpracování Vašich údajů až do okamžiku odvolání zůstane tímto nedotčena.

​​​​​​​​​​​​​​11.6. Přenositelnost dat

Nadále máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, předané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, příp. – je-li to technicky proveditelné – požadovat, aby byly předány třetí straně.

​​​​​​​​​​​​​​11.7. Právo na stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu. Můžete podat stížnost u dozorového úřadu, který je příslušný Vašemu místu bydliště nebo Vašemu regionu nebo u dozorového úřadu, který je zodpovědný za nás. Tím je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7 
Telefon:
Pevná linka: +420 234 665 111 (ústředna)
Fax: +420 234 665 444
WWW: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz

 

12. Změny informací o zpracování osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše opatření na zabezpečení dat a ochranu osobních údajů, pokud si to vyžádá technický vývoj. V takových případech naši informaci o ochraně osobních údajů odpovídajícím způsobem doplníme. Proto, tedy prosím, věnujte pozornost platné verzi Informace o ochraně osobních údajů, protože ta se může měnit.

 

13. Kontakt

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete tak učinit prostřednictvím elektronické pošty.

E-mail: info@witkowitz-envi.cz

  

14. Datum účinnosti

01.06.2019

Kontaktní formulář

Prosím, specifikujte povahu poptávky.
Ozveme se vám pro upřesnění detailů a dostupných možností.

* Povinný údaj
Odesláním formuláře souhlasíte s Ochranou osobních údajů.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace